Shop Mobile More Submit  Join Login
Collect by Sithzam Collect by Sithzam
concept for my project 365
............
Add a Comment:
 
:iconded-mazay:
ded-mazay Featured By Owner Sep 13, 2013
Yay  like ur works
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Sep 13, 2013   Traditional Artist
:hug:
Reply
:icontexturepalace:
texturepalace Featured By Owner Sep 6, 2013  Hobbyist Interface Designer
Great work!
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Sep 6, 2013   Traditional Artist
:hug:
Reply
:icongeddas:
geddas Featured By Owner Jun 26, 2013  Student Digital Artist
That hair :heart:
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Jun 27, 2013   Traditional Artist
:hug:
Reply
:icontobiasbui:
tobiasbui Featured By Owner Jun 25, 2013
Sith có dạy vẽ hok....dạy kèm cho dân ngoài ngành nì với .....nhìu tác phẩm đẹp quá :p
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Jun 25, 2013   Traditional Artist
anh đang sắp xếp mỡ lớp trong sài Gòn em nhé , chắc là sau 1 time nữa :)
Reply
:icontobiasbui:
tobiasbui Featured By Owner Jun 25, 2013
hy vọng là sẽ có thời gian tham dự. Vì em cũng rất thích vẽ :)
Reply
:iconhuuzanh:
huuzanh Featured By Owner Jun 25, 2013
muốn cướp anh Hiếu về bày em vẽ quá hahahahaa.............. Thích quá đi anh à <3
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Jun 25, 2013   Traditional Artist
=]]]]]]]]]] sẽ bị anh hiếu hiếp =]]]]
Reply
:iconhuuzanh:
huuzanh Featured By Owner Jun 27, 2013
trời à, coi ai hiếp ai à hahahaha
Reply
:iconduanon:
DuaNon Featured By Owner Mar 14, 2013  Student Artist
đẹp quá
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Mar 14, 2013   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconduanon:
DuaNon Featured By Owner Apr 22, 2013  Student Artist
wow
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Apr 22, 2013   Traditional Artist
^^
Reply
:iconchocolatecookiecrumb:
Chocolatecookiecrumb Featured By Owner Feb 15, 2013  Hobbyist Photographer
Wonderful <3
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Feb 15, 2013   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconblanket86:
blanket86 Featured By Owner Feb 9, 2013  Professional Traditional Artist
This is so amazing! composition and idea! Congratulations!
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Feb 9, 2013   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconbeareen:
beareen Featured By Owner Feb 8, 2013  Professional Traditional Artist
That's just great, I love it!
(And I wish my hair would be like this...)
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Feb 8, 2013   Traditional Artist
:hug:
Reply
:icon92kickstart:
92KICKSTART Featured By Owner Feb 8, 2013  Student General Artist
awesome =D
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Feb 8, 2013   Traditional Artist
:hug:
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
February 8, 2013
Image Size
1,023 KB
Resolution
750×1050
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
6,865 (2 today)
Favourites
204 (who?)
Comments
24
×